CHURCH INTRO. VIDEO

ЦАЦРАН ГЭРЭЛТЭХ АГУУ ГЭРЭЛ ДЭЛХИЙ ДЭЭРХ БУРХАНЫ СҮМ