ચર્ચનો પરિચય વિડીયો

ચર્ચ ઓફ ગોડ, આખા જગત પર પ્રકાશ પાડે છે