परमेश्वरको मण्डलीको परिचयात्मक भिडियो

संसारको क्रियाशील विशाल ज्योति परमेश्वरको मण्डली